Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Podravski, KLASA: 023-01/16-01/01, URBROJ:2137/18-16-1 od 15. veljače 2016. godine i članka 49. Statuta Općine Kloštar Podravski (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13), dana 20. travnja 2016. godine, općinski načelnik Općine Kloštar Podravski donio je

Odluku o financiranju provedbe Programa udruga civilnog društva na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Podravski, KLASA: 023-01/16-01/01, URBROJ:2137/18-16-1 od 15. veljače 2016. godine i članka 49. Statuta Općine Kloštar Podravski (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13), dana 20. travnja 2016. godine, općinski načelnik Općine Kloštar Podravski donio je

Odluku o financiranju provedbe Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2016. godini

Općina Kloštar Podravski

Kralja Tomislava 2

48362 Kloštar Podravski

OIB: 89238941129

Kontakt

Tel/Fax: 048/816 066

E-mail: opcina-klostar-podravski@klostarpodravski.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljkom: 7:00 - 15:00 sati

Utorak: 7:00 - 17:00 sati

Srijeda, četvrtak: 7:00 - 15:00 sati

Petak: 7:00 - 12:00 sati

© 2018 Općina Kloštar Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg